भा. कृ. अनु. प.-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान,शिमला 

पूर्व निदेशक

rama push muk
Dr S Ramanujam Dr Pushkarnath Dr Mukhtar Singh
nag nay gre
Dr BB Nagaich Dr NM Nayar Dr JS Grewal
shek dr_khurana
Dr GS Shekhawat Dr SM Paul Khurana
skp bps
Dr SK Pandey Dr BP Singh